Rodzinna strona

macie prawo wiedzieć

Jak często należy robić szkolenia BHP?

Prawo pracy klarownie określa obowiązki pracodawcy względem zatrudnionych i odwrotnie. Jednym z podstawowych zagadnień jest zadbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Powinnością pracodawcy jest nie jedynie dbanie o przestrzeganie określonych zasad. To też organizowanie szkoleń z tego tematu i testowanie wiedzy pracowników. Niektóre szkolenia powinny(a) byćpowtarzane(a) co pewien okres czasu.

Jakie zajęcia wymagają okresowych szkoleń BHP? Co jaki czas należy je przerabiać?

Szkolenia BHP, a różne gałęzie gospodarki

Każda osoba podejmująca pracę zobowiązana jest do znajomości BHP. Dotyczy to wszystkich członków rynku pracy.

Przepisy BHP to zespół norm wskazujących potencjalne niebezpieczeństwa na określonym stanowisku. Prezentują one także ścieżki przeciwdziałania {wypadków(om)|niezbezpiecznych(ym) sytuacji(om). Ponadto uczą jak należy się zachować w przypadku gdy niepożądana sytuacja ma miejsce.

Programy nauczania przygotowuje pracodawca lub wyznaczona jednostka organizacyjna. Robi się to w oparciu o obowiązującej(ą) ustawy(ę). Szkolenia bhp w Żninie różnicujemy na ogólne i okresowe. Te drugie powinny być przeprowadzane cyklicznie i powinny być wieńczone testem sprawdzającym zrozumienie przyswojonej wiedzy.

Co jaki czas prowadzi się zajęcia BHP?

O ile szkolenia ogólne są wystarczające dla pewnych stanowisk, tak pozostałe wymagają cyklicznego rozszerzania posiadanej(ych) wiedzy. Szczególnie osoby na stanowiskach nadzorujących muszą być ciągle na bieżąco z wszelkimi zmianami.

Zalecenie odbywania okresowych szkoleń mają również pracownicy konstrukcyjni, inżynieryjno-techniczni czy administracyjno-biurowi. Aktualizacji wiedzy z tematu BHP wymagają wszystkie stanowiska, na których występują elementy szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub też niebezpieczne.

Tego typu kurs kończy się egzaminem sprawdzającym zdobycie materiału szkoleniowego.

Przyjmuje się, że pierwsze ze szkoleń cyklicznych powinno być zorganizowanie w czasie 6 – 12 miesięcy od chwili zatrudnienia na określonym stanowisku.

Częstotliwość szkoleń związana jest z rodzaju świadczonej pracy. Pozycje pracujące przy zagrażających zdrowiu czynnikach zobowiązane są do częstszego odbywania szkoleń – raz do roku. Rzadziej szkoleni są pracownicy, którzy w mniej bezpośrednim stopniu są narażeni na drażniące warunki – w tym wypadku szkolenia uzupełniajace przeprowadza się co 3-5 lat. Natomiast pracownicy biurowi, gdzie praca jest relatywnie bezpieczna proszeni są do uzupełniania swoich kompetencji w temacie BHP co 6 lat.

Kto płaci za szkolenia?

Regularne kursy z zakresu BHP pozwalają na lepsze działanie firm. Znajomość obowiązujących przepisów chroni pracowników przed awariami.

Prawidłowo przeprowadzone szkolenie powinno bazować na warunkach panujących w miejscu pracy. Organizuje się je w ramach pracy, a ich koszty ponosi pracodawca.

Related Posts